Drug Name: 

SARILUMAB*

Drug Description: 
IL-6R Antibody
Target Condition: 
Polymyalgia rheumatica, giant cell arteritis
Rank: 
26
Phase: 
Phase 3