Author: 
Moradi A, Sepah YJ, Sadiq MA, Nasir H, Kherani S, Sophie R, Do DV, Nguyen QD.
Journal: 
World J Diabetes. 2013 Dec 15
Year: 
2013